Vereniging
JOL-Bergerhof

Wat is de JOL?

Historie van de JOL

Dankzij R. (van Zinderen) Bakker, een voortvarend wethouder van onderwijs en jeugdzaken werd in 1950 voor de eerste maal “Jongensstad” gehouden. Aan de rand van de stad, naast de ingang van het gemeentelijk sportpark, verrees “Jongensstad”. Ongeveer honderd jongens, in leeftijd variërend van acht tot en met veertien jaar, organiseerden het geheel voor het grootste gedeelte zelf. Er was weliswaar een leider – het eerste jaar in de persoon van W. Molenkamp – maar diens leiding beperkte zich tot het geven van enkele aanwijzingen bij de bouw van de huisjes en het verstrekken van bouwmateriaal en spijkers. Gereedschap namen de jongens mee van huis. Het bouwmateriaal bestond uit glaskisten van Kerrebijn, panlatten, planken en groten en kleine balken van onder andere houtzagerij Eecen en oude matten, jutezakken en oude overgordijnen.
De eerste bewoners – en ook die in de volgende jaren – bleken niet alleen bouwers, maar bovendien handelslui te zijn. Zodra een huisje klaar was, werden er poffertjes en pannenkoeken gebakken op een van huis meegebracht oud petroleumstel. Of er werd een huisje ingericht als leeszaal, waarin vooral veel exemplaren van Donald Duck en Kapitein Rob voorradig waren.
Ook het kermisachtige ontbrak niet. Een klos, een spijker en een pijl of een vierkant of rond bord met strepen, die naar een of andere lekkernij of naar kleurige prullaria wezen, vormden het rad van avontuur. En reken er op dat de bewoners van dit kermishutje zaken deden. De door de leiding geplaatste grote, ronde tent – waarin de jongens bij regenachtig weer eventueel konden schuilen – kreeg de naam van circustent. Een enkele maal kwam er dan ook uit de groep een artiest naar voren, die spoedig opklom tot directeur van het circus. Lieten de jongens zich er in de eerste week nog van overtuigen dat er naast een burgemeester ook wethouders in het gemeentebestuur thuishoorden, in de tweede week en de daarop volgende jaren wilden zij naast een burgemeester alleen een directeur van openbare werken (die ook de vuilnis ophaalde in een kruiwagen), een commissaris van politie, een brandweercommandant en … een circusdirecteur benoemen. Zij hielden van een praktisch, gemakkelijk hanteerbaar bestuur.
De bouw van de stad gaf weinig problemen. De huisjes werden in een grote kring om de circustent gebouwd. En als volwassenen de suggestie deden de huisjes straatsgewijs te plaatsen en de straten een naam te geven, dan werd dat door de jongens volkomen genegeerd. Het was hún stad en zij zouden zelf wel bepalen hoe er moest worden gebouwd!
Het circus is, met wisselend succes, nog gedurende vele jaren een vast programmapunt geweest. Het al dan niet slagen van een dergelijk programmaonderdeel hangt namelijk af van het aanwezig zijn van humoristen in de groep. Kandidaten voor de functies van burgemeester,
commissaris van politie en brandweercommandant waren er altijd meer dan voldoende. De circusdirecteur, de koorddanser en de clown kwamen slechts schoorvoetend of bij toeval tijdens het bouwen van de stad te voorschijn.
Veel is er na die tijd veranderd en verbeterd. Almaar heeft zich uitgebreid en er is meer geld beschikbaar gekomen voor de vakantieactiviteiten. De vakantiespelen zijn uitgegroeid tot hele wijkfeesten, waarbij de jeugd zich onder getrainde leiding kan uitleven.
En “Jongensstad”? Dat idee is nog springlevend! Alleen de naam is gewijzigd in “Jeugdstad” – “Timmerdorp” – “Tentendorp”, omdat er de laatste jaren ook meisjes hamer, nijptang en zaag hanteren die – net als in de wereld van de volwassenen – ook wel eens burgemeester van zo’n vakantiestad of –dorp willen zijn.

Bovenstaande informatie komt uit het boek “Speurtocht door Alkmaar” (1977) van wijlen de heer N.J. Speur van Uitgeverij Europese Bibliotheek BV in Zaltbommel. Het begrip JOL (Jeugd Onder Leiding) ontstond toen de heer Mindert Drenth van Bureau Jeugdzaken het jeugdwerk van de heer Speur overnam. De JOL kwam geregeld onder de naam Commissie Vakantiebesteding Alkmaar in vergadering bijeen om de kindervakantie-activiteiten te evalueren en plannen te maken voor het jaar daarop.

Op 6 maart 1992 werd de Stichting Vakantiebesteding Alkmaar opgericht door Wil Bakkum (voorzitter), Ineke van den Idsert (penningmeester), Peter van der Stoop (algemeen bestuurslid) en Menno Thirij (secretaris).

Op zaterdag 19 juni 1999 vierde de JOL haar 50-jarig jubileum met een geweldig feest op het Canada- en Kerkplein; midden in de stad.
Meer over dit feest op onze sitepagina Historie JOL: Jolbileum.

Op zondag 13 juni 2004 organiseerde de Stichting Vakantiebesteding Alkmaar (JOL) met de Stichting voor de Alkmaarse Scoutinggroepen en omgeving het Kinderfestival in het kader van Alkmaar 750 jaar. Alles over dit onvergetelijke feest op onze sitepagina Historie JOL: Kinderfestival.

————–

Informatie van de Stichting Vakantiebesteding Alkmaar

De Stichting Vakantiebesteding Alkmaar is een gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie die op verschillende locaties in de stad de meest uiteenlopende kindervakantie-activiteiten onder de noemer “JOL” organiseert voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 13 jaar.
De JOL-activiteiten vinden plaats gedurende de laatste twee weken van de zomervakantie.

Elke locatie bestaat uit een groep enthousiaste leidinggevenden die voor dit verantwoordelijke werk belangeloos een deel van de eigen vakantie beschikbaar stelt om de kinderen een paar weken plezier te bezorgen.
En reken maar dat ze dat hebben met evenementen als: hutten timmeren; ouder-timmeravond; rommelmarkt; vossenjacht; een speciale dagje, bijvoorbeeld naar het bos; speurtocht; spel en sport; schminken.
Meestal wordt gewerkt met een thema. De meeste projecten geven bij aanvang van de JOL een programma of informatiebrief uit.

Deelname kost slechts 50 Eurocent per dag, een speciale dag kost 2 Euro.

De Stichting Vakantiebesteding Alkmaar stelt zich ten doel:
a. het organiseren van kindervakantie-activiteiten voor de (Alkmaarse) jeugd;
b. het verlenen van diensten of het verstrekken van adviezen aan derden over kindervakantie-activiteiten;
c. leidinggevenden kennis en vaardigheden over kindervakantie-activiteiten bij te brengen door het organiseren van praktijkgerichte
spel-, sport- en schminkcursussen.

Onder kindervakantie-activiteiten wordt verstaan:
Alle spel-, sport- en creatieve activiteiten, en ook andere bezigheden die door of namens de projectleiding worden georganiseerd en op verantwoorde wijze aan de deelnemende kinderen worden aangeboden

————————–

Bankrekeningnummer

NL 02 RABO 0138 738 246 t.n.v. “vereniging JOL Bergerhof” in Alkmaar
————————–

Dossiernummer Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Sinds 6 maart 1992 staat de Stichting Vakantiebesteding Alkmaar onder dossiernummer 41240854 als rechtspersoon ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Alkmaar.

————————–

Calamiteitenplan en Alarmkaart

Alle JOL-projecten beschikken over een uitvoerig Calamiteiten- en Ontruimingsplan en een beknopte Alarmkaart waarop staat wat te doen bij een ernstig ongeval of een ontruiming. Vraag er maar eens naar als je een JOL-project bezoekt.

——————————

Cursus “Spelenderwijs”

De Stichting Vakantiebesteding Alkmaar heeft een eigen spel- en sportcursus onder de noemer “Spelenderwijs” – een praktische handreiking voorvrijwilligers. Gemiddeld om de twee jaar organiseert het bestuur de spel- en sportcursus voor nieuwe leiding.

——————————-

Cursus schminken

De Stichting Vakantiebesteding Alkmaar heeft ook een eigen basis schminkcursus ontwikkeld.